Opći uvjeti prodaje

Općenito

Ovi Opći uvjeti prodaje i isporuke robe (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) primjenjuju se na sve isporuke roba i usluga JK-NAUTIKA d.o.o. (u daljnjem tekstu: prodavatelj). Prodavatelj će ove Uvjete, kao i njihove izmjene i dopune objavljivati na
svojim web stranicama, te će iste učiniti dostupnim drugoj ugovornoj strani na bilo koji drugi pogodan način.
Opći uvjeti se ne primjenjuje na ugovore s kupcima koji su vezani posebnim ponudama, a u slučaju postojanja
posebnog pisanog ugovora s kupcem, Opći uvjeti se primjenjuju samo ukoliko nisu u suprotnosti s ugovornim odredbama.
Ponude prodavatelja nisu obvezujuće i ne stvaraju obvezu na strani prodavatelja posebice u pogledu cijene, količina,
rokova isporuke i sl., osim ukoliko izrijekom nije drugačije navedeno, a u slučaju plaćanja po predračunu ponuda
prodavatelja je obvezujuća od trenutka kada se sukladno odredbama ovih Općih uvjeta smatra da je predračun plaćen.
Predmet prodaje i isporuke robe koju prodavatelj treba izvršiti biti će isključivo definiran prihvatom ponude i/ili potvrdom
narudžbe kupca, odnosno u slučaju plaćanja po predračunu, isti će biti utvrđen ponudom prodavatelja od trenutka kada
ona postaje obvezujuća.
Prodavatelj prima narudžbe isključivo u pisanom obliku, odnosno putem narudžbenice ovjerene pečatom i potpisom
ovlaštene osobe kupca, pri čemu se uplata predračuna smatra narudžbom kupca, odnosno prihvatom ponude
prodavatelja od strane kupca.

Prodajne cijene i uvjeti plaćanja
Cjenik prodavatelja sadrži cijene robe izražene u HRK, bez PDV-a.
Cijene sadržane u cjeniku nisu obvezujuće, već informativne, a roba se obračunava prema cijenama izraženim u
ponudi, odnosno u ugovoru zaključenom s kupcem.
Plaćanje se vrši po predračunu, ukoliko nije drugačije definirano pisanim ugovorom ili međusobnim dogovorom između
prodavatelja i kupca. U slučaju da prodavatelj odobri kupcu mogućnost plaćanja uz odgodu, a da pri tom nije između
njih sklopljen poseban pisani ugovor, uvjet plaćanja uz odgodu je obveza kupca da dostavi odgovarajuće osiguranje
plaćanja određeno od strane prodavatelja, te izvještaj o kreditnoj sposobnosti (bonitetu).
Plaćanje će se smatrati izvršenim isključivo u trenutku kada bude moguće raspolagati sredstvima sa računa
prodavatelja.
Ako kupac propusti izvršiti plaćanje na datum dospijeća, kupac je obvezan platiti zakonske zatezne kamate za razdoblje
od dana dospijeća računa do dana uplate na račun prodavatelja.
Zbog promjena cijena materijala i usluga trećih osoba na tržištu, prodavatelj može tražiti kupca izmjenu cijene:
•ako se cijene pojedinih materijala odnosno usluga promijene za više od 5%, ili
•ako ukupna promjena cijene svih materijala i usluga iznosi više od 3%, ili
•ako ukupna promjena cijena materijala i usluga mijenja cijenu ugovorenih radova za više od 2%.
•Izmjena ugovorene cijene po osnovi porasta ili smanjenja minimalne ili osnovne plaće može se zahtijevati ako se
troškovi života promjene za više od 5%. Prema podacima DZH uspoređujući indekse za period između datuma
podnošenja ponude ili ako nije podnošena ponuda, datuma sklapanja ugovora u odnosu na podatke koji se odnose na
vrijeme izvođenja radova.

Uvjeti isporuke
Standardni proizvodi, a koji su dostupni na skladištu prodavatelja, isporučuju se u roku od __ radna dana. Svi ostali
proizvodi, te posebne narudžbe kupaca isporučuju se prema dogovoru.
Rok isporuke počinje teći od prvog radnog dana od dana prihvata ponude od strane kupca ili primitka potvrde narudžbe
od strane prodavatelja, odnosno od dana obvezujuće ponude prodavatelja u slučaju plaćanja predračunom.
U slučaju da je isporuka, istovar i sidrenje otežana, nemoguća radi uvjeta na terenu o kojima kupac nije obavijestio
prodavatelja (onemogućen neposredan pristup mjestu istovara i sl.), kupac se obvezuje posebno snositi troškove
isporuke s najbližeg mogućeg mjesta istovara do ugovorenog mjesta istovara.

Kvaliteta proizvoda
Prodavatelj jamči za kvalitetu proizvoda ukoliko se isti upotrebljava sukladno uputama proizvođača i prodavatelja. Upute
za uporabu i sigurno rukovanje navedene su na tehničkim i sigurnosno-tehničkim listovima proizvoda ili se mogu dobiti
na zahtjev kupca.
Prodavatelj ne odgovara za štetu koja može nastati zbog nepoštivanja uputa za uporabu ili nestručnog rukovanja, te je
kupac dužan postupati s robom sukladno tehničkom listu i uputama za rukovanje na istoj, a svi prigovori kupca vezano
uz kvalitetu robe, koji su posljedica nepoštivanja uputa i specifikacija na tehničkom listu se smatraju neosnovanim
prigovorima.

Reklamacije
Kupac je prilikom primitka robe istu dužan odmah pregledati i o vidljivim nedostacima u pogledu količine, vrste
proizvoda te oštećenja samog proizvoda naznačiti pisanim putem bilješku na otpremnom listu, te prodavatelju glede
navedenih nedostataka uputiti pisanim prigovor bez odgađanja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana primitka isporuke
robe, jer u protivnom gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. U slučaju kada Kupac potpiše otpremni list bez naznake bilješke o eventualnim nedostacima iz prethodnog stavka ovog
članka, smatra se da ne postoji takav nedostatak na proizvodu, te se naknadni prigovori i zahtjevi za povrat s te osnove
neće prihvatiti i odobriti.
Prodavatelj neće prihvatiti prigovore koje nisu u potpunosti dokumentirani. Prigovor se mora podnijeti u pisanom obliku,
s fotografijama robe u prilogu, ukoliko je ista već ugrađena te mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe kupca.
Kupac može podnijeti prigovor glede skrivenih nedostataka robe, odnosno prigovor na kvalitetu najkasnije u roku do 6
mjeseci od dana primitka robe. Prodavatelj neće prihvatiti prigovore u slučajevima pogrešno izabrane (naručene) robe ili
nedostataka nastalih temeljem nestručne primjene proizvoda.
Prodavatelj je dužan obavijestiti kupca o odluci povodom prigovora glede vidljivih nedostataka u roku od 15 (petnaest)
dana od dana primitka prigovora, a u slučaju prigovora povodom skrivenih nedostataka u roku od 2 (dva) mjeseca od
dana primitka prigovora, koji rok prodavatelj može produžiti za naredna 2 (dva) mjeseca u slučaju postojanja opravdanih
razloga, a o čemu je dužan obavijestiti kupca.
U slučaju da je prigovor osnovan, prodavatelj će sukladno zahtjevu kupca ili odobriti povrat robe i kupcu isporučiti novi
proizvod bez nedostataka ili će mu odobriti sniženje cijene. Kupac je ovlašten tražiti raskid ugovora i povrat robe samo u
slučaju da prodavatelj u prethodno navedenom roku ne udovolji zahtjevu kupca. Raskid ugovora nije moguć ako kupac
robu ne može vratiti u neoštećenom stanju u kojoj ju je zaprimio. U slučaju osnovanog prigovora, prodavatelj odgovara
za eventualnu nastalu štetu samo do visine vrijednosti robe na koju se nedostatak i prigovor odnosi.

Ostale odredbe
Prodavatelj i kupac suglasni su da će sve eventualne sporove rješavati sporazumno. Ukoliko sporazumno rješenje
spora nije moguće, za njegovo rješavanje nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.